alachigh | kolbe | kolbeh | kolbe sazan | kolbe derakhti | کلبه سازان | کلبه درختی |نماسازان | آلاچیق |فضای سبز |کلبه های جنگلی | کلبه های فانتزی | حصارهای چوبی | کلبه | کلبه های در حال ساخت
دانستنی ها
alachigh | kolbe | kolbeh | kolbe sazan | kolbe derakhti | کلبه سازان | کلبه درختی |نماسازان | آلاچیق |فضای سبز |کلبه های جنگلی | کلبه های فانتزی | حصارهای چوبی | کلبه | کلبه های در حال ساخت alachigh | kolbe | kolbeh | kolbe sazan | kolbe derakhti | کلبه سازان | کلبه درختی |نماسازان | آلاچیق |فضای سبز |کلبه های جنگلی | کلبه های فانتزی | حصارهای چوبی | کلبه | کلبه های در حال ساخت

اشباع چوب

از بعضی جنبه ها، مصالح چوبی امروزی متفاوت با انواع قدیمی آن است. قطر درختان امروزی کوچکتر و میزان درون چوب آنها کمتر است. بنابراین وقتی این مصالح در کاربریها با احتمال پوسیدگی یا صدمه حشرات بکار می رود، در اکثر موارد باید با مواد حفاظتی چوب تیمار گردد. استفاده مناسب از مواد حفاظتی چوب، عمر طولانی مواد را تضمین می کند. در تیمار تحت فشار تجاری سه مرحله به طور عمومی باید اعمال شوند. این مراحل شامل آماده سازی چوب قبل از تیمار، مرحله تیمار حفاظتی و در آخر عملیات متعادل سازی با توجه به نوع شرایط تیمار در انتهای عملیات تیمار می باشد. هر کدام از این سه مرحله با توجه به نوع محصولی که ایجاد می شود،استفاده نهایی آن محصول و نوع ماده ی حفاظتی مورد استفاده اساسا متفاوتند. فرآیند های تیمار تحت فشار از معمول ترین روش های مورد استفاده برای اشباع عمیق چوب می باشند. این تیمارها در یک سیستم رفت و برگشتی، یا به عبارت دیگر در سیلندرهای بسته ای صورت می گیرند که در این حالت میزلن نفوذ و ماندگاری مواد حفاظتی در چوب قابل کنترل است. در مجاورت یک سیلندر اشباع محفظه ذخیره سازی ماده حفاظتی و مخازن اندازه گیری آن، پمپ های فشار و خلاء، دیگ های بخار، وسایل اندازه گیری و ثبت و دیگر تجهیزات مختلف وجود دارند.
بازگشت